1. Raportul anual al Comisiei didactice şi de asigurare a calităţii procesului de învăţământ Facultatea Transfrontalieră - 2021 -
 2. Metodologie proprie de punere în aplicare grant_Facultatea Transfrontalieră -  15 martie 2022
 3. Plan operațional - FT - 2021-2022 - 10 martie 2022
 4. Planul strategic al Facultății Transfrontaliere pentru perioada 2020-2024
 5. Planul operațional al Facultății Transfrontaliere pentru anul universitar 2020-2021
 6. Regulament de organizare şi funcţionare a Facultăţii Transfrontaliere
 7. Plan operational Cercetare Stiintifica FT 2021-2025
 8. Regulament cadru de organizare și funcționare a Consiliului Facultății
 9. Raportul Comisiei de Calitate FT 2020
 10. Regulament cadru privind desfăşurarea practicii studenţilor din cadrul Facultăţii Transfrontaliere
 11. Procedura privind elaborarea şi aprobarea planurilor de învăţământ din cadrul Facultăţii Transfrontaliere
 12. Regulament de acordare a gradaţiilor de merit
 13. Criterii acordare gradatii
 14. Procedura operațională de acordare a burselor 
 15. Regulament de calitate
 16. Regulament privind elaborarea statelor de funcţii ale personalului didactic din cadrul departamentelor Facultăţii Transfrontaliere
 17. Regulament privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii
 18. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de etică
 19. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de marketing academic şi relaţii internaţionale
 20. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de recunoaştere a disciplinelor / echivalare a notelor
 21. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Comisiei didactice şi de asigurare a calităţii
 22. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru baza materială, buget, finanţe
 23. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru cercetare ştiinţifică
 24. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru probleme sociale şi orientare în carieră a studenţilor
 25. Regulamentul activității universitare a studenților (RAUS)
 26. Regulament cadru privind desfăşurarea practicii studenţilor din cadrul Facultăţii Transfrontaliere
 27. Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare de studii
 28. Condiții eliberare acte de studii
 29. Procedura operațională pentru susținerea activităților de evaluare a studenților în anul universitar 2019-2020
 30.  Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă și de disertație: https://www.ugal.ro/files/hotarari/hs/2021/HS_75_din_26_2_2021_Anexa_2_Regulament_finalizare_studii_2020_2021_GDPR.pdf