În cadrul acestei specializări, se urmăreşte pregătirea studenţilor străini pentru a face faţă cerinţelor impuse de urmarea unor programe de studiu în limba română de către vorbitori non-nativi. Competenţele dobândite constau în cunoştinţe teoretice şi practice de limbă română, în receptarea corectă a discursurilor orale şi scrise la nivel B1, conform CECR, în producerea fluentă şi spontană de texte orale şi scrise (pe diferite teme) pentru nivelul B1, adaptând vocabularul şi stilul în funcţie de destinatar, de tipul de text şi de subiectul tratat.
Parcurgerea programului de studiu Anul pregătitor de limbă română pentru cetăţeni străini asigură, la final, următoarele competenţe fundamentale:

a) Competenţe profesionale

  • Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba română, conform descrierilor pentru nivelul B1 din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi (CECR) elaborat de Consiliul Europei.
  • Utilizarea sistemului fonetic, lexical şi gramatical al limbii române în înţelegerea şi producerea de mesaje orale şi scrise (limbaj general).
  • Utilizarea vocabularului şi structurilor gramaticale specifice limbajului specializat, în vederea întelegerii documentaţiei de specialitate în limba română.
  • Comunicarea orală şi scrisă în context academic.

b) Competenţe transversale

  • Deschiderea spre comunicarea interculturală.
  • Integrarea în mediul cultural şi socio-profesional românesc.
  • Capacitatea de a percepe fenomenele de cultură şi civilizaţie românească din perspectiva diversităţii culturale.
  • Capacitatea de a funcţiona eficient în contextul globalizării şi al economiei transfrontaliere

Absolvenţii, care obţin cele 60 de credite la care se adaugă cele 10 aferente examenului de finalizarea studiilor, primesc la finalul cursurilor un Certificat de absolvire a anului pregătitor şi au dreptul să se înscrie la programul de studii ales, din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi sau din cadrul oricărei alte universităţi din România.
Având în vedere diversitatea etnică a participanţilor la cursurile de limbă română, programul favorizează comunicarea interculturală şi asigură un climat favorabil discuţiilor pe diverse teme de interculturalitate.

Mai multe informații: https://learnromanian.udjg.ro/

Structura anului universitar 2020-2021: http://transfrontaliera.ugal.ro/index.php/ro/educatie-2/an-pregatitor/structura-anului-universitar-2020-2021-an-pregatitor

Înmatriculare 2020-2021: http://transfrontaliera.ugal.ro/index.php/ro/educatie-2/an-pregatitor/structura-anului-universitar-2020-2021-an-pregatitor