Misiunea programului de studii

Misiunea specializărilor domeniului de masterat Istorie constă în formarea de specialişti cu pregătire superioară în domeniul umanist şi social-politic, care să corespundă nevoilor pieţei muncii din Euroregiunea Dunărea de Jos, iar prin perspectiva transfrontalieră să deschidă orizonturi pentru spaţiul relaţiilor internaţionale şi de cooperare dintre România, Republica Moldova şi Ucraina. Totodată, programul urmărește dezvoltarea unor oferte educaţionale în procesul de transformare a spaţiilor publice europene, la frontiera estică a Uniunii Europene, fiind în concoordanţă cu misiunea Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Disciplinele programului de masterat urmăresc să dezvolte studenţilor competenţe profesionale şi transversale esenţiale precum: cunoştinţe de istorie politică şi geopolitică, de istoria mentalităţilor europene, de economie şi politici publice regionale; abilităţi de a înţelege problemele sociale şi de a propune soluţii pentru rezolvarea lor, de a înţelege principiile, conceptele şi teoriile, de a identifica probleme specifice din relaţiile internaţionale şi de a propune soluţii ş.a.; atitudini cu privire la crize actuale din zona est-europeană. Acest program se derulează în formatul specific învatamântului cu frecvență.

O cerinţă importantă de care s-a ţinut seama în organizarea în cadrul facultăţii a programului de masterat „Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene” o reprezintă aderarea şi, respectiv, integrarea României la Uniunea Europeană și NATO. În urma acestor două evenimente majore, a apărt necesitatea unor studii care să specializeze masteranzii facultăţii noastre în problemele geopoliticii, studiilor culturale, identitare și confesionale, pentru că numai o cunoaştere în acest domeniu permite acţiuni de integrare în concordanţă cu evoluţiile europene, precum și înțelegerea mai bună a fenomenelor. Având în vedere tendinţa de globalizare, unii dintre absolvenţi vor putea lucra în organisme europene sau instituţii de profil româneşti, având strânse legături cu diferite instituţii şi întreprinderi din Uniunea Europeană, din spațiul din vecinătatea estică apropiată, dar şi pe plan global.

Programul masterului a fost conceput plecând de la nevoia de a se introduce în învățământul post-universitar studierea fenomenului relațiilor internaționale contemporane pe coordonatele sale istorice, economice, geopolitice, culturale și societale ca o modalitate de pregatire a noilor generatii de studenți pentru acele evolutii în plan international care marchează începutul secolului XXI. De asemenea, motivația ce a stat la baza inițierii acestui  program a fost și convingerea că o analiză academică interdisciplinară – istorie, geopolitică, patrimoniu, studiiculturale este absolut necesară pentru sporirea calității procesului de învățământ din România și racordarea acestui cu tendințele europene și mondiale.

Obiectivele programului

Obiectivele specializării constau în formarea de specialişti, din perspectivă multidisciplinară - istorică, filosofico-politică, social-economică și sociologică - ai sistemului relațiilor internaționale şi al procesului de transformare a spaţiilor publice europene, care să le permită ocuparea unor locuri de muncă în care o asemenea pregătire să fie necesară (instituţii, fundaţii, think-thank-uri, mediul de afaceri). Specializarea urmăreşte să pună bazele unei mentalităţi şi culturi de tip european. Din această perspectivă, se va promova adoptarea unei structuri didactice flexibile, moderne, deschise, capabile să ofere absolvenţilor un câmp larg de integrare profesională. În condiţiile dorinţei tot mai evidente a Republicii Moldova, dar şi a Ucrainei, de a se integra în Uniunea Europeană programul educaţional tinde să asigure studenţilor o pregătire utilă pentru a se angaja în instituţiile antrenate în procesul de pre-aderare a celor două state sus-menţionate la structurile Uniunii Europene și euroatlantice. Acest obiectiv poate fi realizat prin dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi profesionale solicitate în domeniul învăţământului preuniversitar, al cercetării, precum şi în cel administrativ, pe piaţa muncii existând deja o largă paletă de activităţi care necesită competenţe explicit europene. Programul contribuie şi la cooperarea regională şi internaţională de tipul interior/exterior al Uniunii Europene şi pregăteşte masteranzii români, moldoveni şi ucraineni într-un climat spiritual integrator european.

Competențe

Competențe profesionale:

Programul își propune profesionalizarea studenților în direcția excelenței academice prin obținerea următoarelor competențe:

 • cunoştinţe fundamentale de politică şi geopolitică, istorie şi mentalităţi europene, economie şi politici publice regionale;
 • abilitatea de a folosi cunoştinţele dobândite pentru a înţelege problemele sociale şi a propune soluţii pentru rezolvarea lor;
 • înţelegerea principiilor, conceptelor şi teoriilor care stau la baza relaţiilor internaţionale;
 • aptitudini necesare pentru a identifica probleme specifice în aria relaţiilor internaţionale şi a propune soluţii;
 • capacitatea de a rezolva probleme tehnico-ştiinţifice din domeniu;
 • elaborarea proiectelor europene si internaţionale;
 • asigurarea de asistență în domeniul negocierii şi medierii între grupuri cu interese diverse;
 • abilităţi privind culegerea, prelucrarea şi sinteza datelor statistice etc.
 • realizarea de studii, analize şi evaluări privind problematica specifică geopoliticii
 • adaptarea instrumentelor şi tehnicilor de lucru în cercetarea fenomenologiei geopolitice la contexte naţionale şi internaţionale noi.

Competențe transversale:  

 • preocuparea pentru perfecţionarea rezultatelor activităţii profesionale prin asumarea de roluri într-o echipă multidisciplinară de muncă;
 • asumarea implicării în activităţi de cercetare, cum ar fi documentarea, elaborarea unor sinteze bibliografice, eventual, a unor referate şi articole de specialitate;
 • participarea la proiecte cu caracter ştiinţific și demonstrarea capacității de a identifica oportunităţi pentru propria formare profesională în viitor;
 • îndeplinirea la termen, riguroasă şi responsabilă, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor eticii activităţii ştiinţifice, aplicarea  riguroasă a regulilor de citare şi respingerea plagiatului;
 • aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup şi de muncă eficientă în echipă, cu asumarea de roluri diverse;
 • căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare şi conştientizarea motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue.  

Inserţii profesionale 
- asistent de cercetare în istorie (263308);  
- documentarist (studii medii) (343516);  
- documentarist (studii superioare) (262203);  
- istoric (263302);  
- istoriograf (263303);  
- lector carte (262205);  
- lector presa / editura (264209);  
- profesor în învăţământul gimnazial (233002);  
- redactor rubrică (264223);  
- referent de specialitate în administraţia publică (242204);  
- referent relaţii externe (242215);  
- secretar institut, facultate (235901);  
- tehnoredactor (studii superioare) (264218);  
- ziarist (26421).

Planul de învățământ

 • lista cursurilor şi a seminariilor din fiecare an de studiu;
 • tipul disciplinei (obligatorie – OB; opţională – OP)
 • numărul de credite al fiecărei discipline;
 • numărul de ore curs/seminar;
 • forma de examinare pentru fiecare disciplină (examen – E; verificare – V).

 

 

Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene

Teme lucrări de disertație

Nume și prenume cadru didactic coordonator

Tema propusă

Prof. univ. dr. George Enache

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

1. Religie și geopolitică

2. Religie, stat, societate în Europa

Prof. univ. dr. Ion Cordoneanu

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

1. Aplicarea modelului de analiză Gurr-Harff în conflictele multiculturale

2. Aplicarea modelului de analiză Horowitz în conflictele multiculturale

3. Aplicarea modelului de analiză Lake-Rothchild în conflictele multiculturale

4. Aplicarea modelului de analiză Zellner în conflictele multiculturale

Prof. univ. dr. Sergiu Musteață

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

1. Patrimoniul cultural și dezvoltarea urbană durabilă. Studiu comparativ: Galați și Cahul

2. Aplicarea obiectivelor dezvoltării sustenabile în domeniul moștenirii culturale în România și Republica Moldova

Conf. univ. dr. Mihaela Denisia Liușnea

1. Organizarea Limes-ului în perioadă  romano-bizantină  la Dunărea de Jos

2. Frontierele militare în Europa medievală /modernă

3. Frontiere naţionale în Est şi Sud-Estul Europei

4. Particularități ale frontierelor din Estul şi Sud-Estul Europei în perioada secolului al XX-lea

5. Managementul frontierelor Uniunii Europene

Republica Moldova și Strategiile UE

6. Republica Moldova și Strategiile UE

7. Parteneriatul estic şi geopolitica Mării Negrre

8. Peninsula Balcanică - Zonă de interes geopolitic şi geostrategic

Conf. univ. dr. Rarița Mihail

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

1. Impactul migrației asupra țărilor de origine. Cazul Republicii Moldova

2. Poziţii divergente ale liderilor europeni privind migraţia

3. Impactul migraţiei asupra unităţii politice a Uniunii Europene

4.Migrația ca model cultural

5. Uniunea Europeană și criza refugiaților

Conf. univ. dr. Silvia Corlăteanu

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

1. Trasarea frontierelor în 1918 şi problema schimbului de populaţie între statele est-europene.

2. Dinamica demografică în România după 1918.

3. Etnii şi confesiuni în spaţiul românesc între 1918 şi 1940.

4. Modificări de frontiere şi schimburi de populaţie în timpul şi după al doilea război mondial

5. Migraţie şi remigraţie în/din Europa de Est în perioada postbelică.

6. Migraţie şi remigraţie în/din Europa de Est după căderea zidului Berlinului

Conf. univ. dr. Valentina Ursu

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

1. Patrimoniul cultural din perioada socialistă între denigrare și memorie culturală.

 

2. Tradiții de „Mărțisor” în Sud-Estul Europei: similitudini și particularități.

 

3. Istorie și modernitate în obiceiurile și tradițiile populare românești.

 

4. Influența civilizației occidentale asupra modului de viață în țările Europei de Est.

Lect. dr. univ. Tetiana Toma

1. Apariția și evoluția naționalismului. Tipuri de naționalisme

 

2. Resurecția naționalismului în țările din Europa Centrală și de Est

 

3. Statutul minorităților etnice din țările Parteneriatului Estic

 

4. Naționalismul civic și naționalismul etnic

Ghid de redactare - disertație 2021

Program consultații - cadre didactice

Programare examene GISCEE, anul I, semestrul I - 2021-2022 

Programare examene - GISCEE, anul II, semestrul I - 2021-2022